STATUT POLSKIEJ SZKOŁY W KENT im Julian Tuwima

Art. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Polska Szkoła Sobotnia w Kent ,powołana jest w celu nauki języka polskiego oraz innych przedmiotów w języku ojczystym oraz wychowania dzieci i młodzieży w tradycji i kulturze polskiej.

2. W osiągnięciu zamierzonych celów pomagać ma ścisła współpraca szkoły z Rodzicami.

3. Polska Szkoła Sobotnia w Kent jest częścią PECIK CIC.

4. Polska Szkoła Sobotnia w Kent prowadzi działalność we współpracy z Polską Macierzą Szkolną w Londynie.

5. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym na terenie szkoły jest niniejszy statut zatwierdzony przez Zarząd PECIK CIC.

6. Nadrzędną ideą szkoły jest dobro ucznia.

7. Szkoła zapewnia uczniom możliwość rozwoju intelektualnego w warunkach poszanowania ich godności osobistej i wyznaniowej.

8. Szkoła zapewnia opiekę pedagogiczną nad uczniami w czasie trwania zajęć.

9. Działalność dydaktyczno –wychowawczą szkoły regulują następujące dokumenty:

a) Regulamin Szkoły

b) Program Dydaktyczno –Wychowawczy

10. Siedzibą Szkoły jest The Thomas Aveling School, Arethusa Road, Rochester, Kent ME1 2UW

11. Polska Szkoła Sobotnia w Kent jest instytucja niezależną finansowo, samofinansującą się.

12. Działalność szkoły finansowana jest z opłat uiszczanych przez rodziców/opiekunów za naukę dzieci, środków pozyskanych podczas imprez szkolnych, od organizacji charytatywnych, instytucji oraz sponsorów.

13. Przychody szkoły są przeznaczane na działalność zgodną ze Statutem.

Art. II. ORGANIZACJA SZKOŁY.1. Społeczność szkolną tworzą uczniowie, ich rodzice/opiekunowie, nauczyciele i Dyrektor d/s administracji i zarządzania szkoły.

2. Nauczyciele szkoły tworzą Radę Pedagogiczną.

2.1. Nauczycielami w szkole są nauczyciele o pełnych kwalifikacjach zawodowych.

2.2. W wyjątkowych sytuacjach nauczycielami mogą zostać osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych, za zgodą Dyrektor d/s administracji i zarządzania szkoły i PECIK CIC.

2.3. Rada Pedagogiczna Szkoły na wniosekDyrektor d/s administracji i zarządzania szkoły.a) ustala materiał nauczania w oparciu o program dla poszczególnych klas oraz organizację roku szkolnego, podział pracy nauczycielskiej i wychowawczej w szkole;b) ustala program wychowawczy;c) przeprowadza selekcję i klasyfikację uczniów;d) decyduje w sprawach wydawania zaświadczeń i świadectw szkolnych;e) sprawuje pieczę nad organizacją imprez szkolnych, obchodów i uroczystości.

3. Obowiązki Dyrektorad/s administracji i zarządzania szkoły przyjmowane są do odwołania.

3.1.Dyrektor d/s administracji i zarządzania szkoły może byćodwołany, jeśli sam wniesie wniosek w tej sprawie lub jeśli w sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki i naraża na niebezpieczeństwo dzieci.

3.2. Dyrektor d/s administracji i zarządzania szkoły może być usunięty z pełnionej funkcji w przypadku, kiedy ze świadomoscią łamie Statut szkoły i działa świadomie na jej niekorzyść.

3.3.Dyrektor d/s administracji i zarządzania szkołynadzoruje bieżącą działalność szkoły i reprezentuje szkołę na zewnątrz.

3.4. Dyrektor d/s administracji i zarządzania szkoływ miarę potrzeby hospituje lekcje nauczycieli.

3.5. Dyrektor d/s administracji i zarządzania szkoły zwołuje zebrania Rady Pedagogicznej i jest jej przewodniczącym.W zebraniach Rady Pedagogicznej uczestniczą wszyscy nauczyciele uczący w szkole.

4. Władzą najwyższą szkoły i jej organem konstytucyjnym jest PECIKCIC, Dyrektor d/s administracji i zarządzania szkoły jest osobą wskazanąprzez Zarząd PECIK CIC.

5. Szczegółowe zasady działalności szkoły oraz terminy określa Regulamin szkoły, na którego przestrzeganie pisemnie zgadza się każdy pełnoletni uczeń lub Rodzic reprezentujący niepełnoletnie dziecko.

Art. III. ŚRODKI FINANSOWE SZKOŁY.1. Budżet szkoły opiera się na :a) opłatach wnoszonych przez rodziców/opiekunów;b) środkach zdobytych przez szkołę, do których zalicza się: I. dochód z organizowanych przez szkołę imprez,II dochód z organizowanych zbiórek,iii. dotacje organizacji charytatywnych oraz instytucji, iv. darowizny od osób prywatnych i prawnych.

2. Wysokość czesnego ustala PECIK CIC.

3. Budżet szkolny winien być tak opracowany, aby składki Rodziców pokrywały w większości wynagrodzenie pracowników szkoły,wynajem lokalu na potrzeby szkoły i utrzymanie czystości w szkole. Środki pozyskane przez szkołę powinny być przeznaczane na działalność bieżącą szkoły, zakup pomocy szkolnych, książek do biblioteki szkolnej oraz na fachowe podręczniki dla nauczycieli.

4. Funduszem szkolnym zarządza PECIKCIC.

Art. IV PRZEPISY KOŃCOWE.

1. Podstawowym aktem prawnym obowiazującym na terenie szkoły jest niniejszy statut, zatwierdzony przez PECIK CIC.

2. Propozycje nowego statutu oraz poprawki obowiązującego mogą być wnoszone na Zebraniu Zarządu PECIK CIC lub przez Dyrektor d/s administracji i zarządzania szkoły..

3. Nowy Statut jest zatwierdzany na Zebraniu Zarządu PECIK CIC zwykłą większością głosów.

4. Niniejszy Statut Polskiej Szkoły Sobotniej w Kent został zatwierdzony na Zebraniu Zarządu PECIK CIC dnia 21 października 2013 i wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2013.

Zarząd PECIK