1. Godziny otwarcia szkoły:

Ashford Czwartki: 17.00 – 18.30; Folkestone Piątki 17.00-18.30

Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani przyprowadzić dziecko/dzieci punktualnie do szkołyi przekazać je nauczycielowi w poszczególnych klasach.

2.Podział lekcji jest podany na stronie szkoły ,może on ulec zmianie, gdy nastąpi taka potrzeba w danej klasie. Dotyczy to w szczególności klas najmłodszych.

3. Nauczyciele są zobowiązani do dyżurów na przerwach w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.

4. Każdy nauczyciel prowadzi dziennik klasy. Każdy nauczyciel jest zobowiązany kontaktować się z rodzicami bądź opiekunami ucznia w celu omawiania aktualnych potrzeb edukacyjnych, emocjonalnych czy wychowawczych dziecka.

5. Personel szkoły nie podaje żadnych leków dzieciom. Jeżeli według nauczyciela stan zdrowia lub samopoczucie dziecka nie zezwala na uczestniczenie w zajęciach szkolnych, rodzic/opiekun zostanie poproszony i jest zobowiązany odebrać dziecko ze szkoły.

6. Podział klas jest układany na początku roku szkolnego przez dyrekcję szkoły w porozumieniu z zarządem PECIK cic. Każdej klasie przyporządkowany jest program nauczania zaakceptowany zgodnie z Podstawą Programową.

7. Od uczniów szkoły oczekuje się:

 • Punktualnego i regularnego uczęszczania na lekcje.
 • Systematyczności w nauce.
 • Udziału w imprezach organizowanych przez szkołę.
 • Szanowania siebie nawzajem.
 • Posługiwania się językiem polskim w szkole.

8. Uczniom zabrania się:

 • Używania wulgarnych słów, obrażania oraz bicia innych osób.
 • Palenia tytoniu, spożywania alkoholu i dopalaczy oraz przyjmowania nielegalnych używek.
 • Używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 • Biegania i hałasowania podczas zajęć.
 • Zaśmiecania szkoły.
 • Wychodzenia poza teren szkoły w czasie lekcji i przerw. Dzieci w wieku 12+ mogą wyjść poza teren szkoły podczas przerw za zezwoleniem rodziców.
 • Przebywania w klasie podczas przerw bez nadzoru nauczyciela.
 • Wprowadzania zwierząt na teren szkoły.

9. Uczniowie zobowiązani są do wykonywania poleceń nauczycieli i dyrektora szkoły. Konsekwencją nieprzestrzegania regulaminu przez ucznia może być:

 • Upomnienie przez nauczyciela.
 • Upomnienie przez dyrektora szkoły.
 • Przeprowadzenie rozmowy dyscyplinarnej z uczniem przez dyrektora, w obecności rodziców/opiekunów.
 • Zakaz wstępu na teren szkoły przez jedną sobotę.
 • Skreślenie z listy uczniów.

10. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do:

 • Punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z punktem 1 Regulaminu.
 • Zapoznania swoich dzieci z Regulaminem szkoły i pomagania im w jego przestrzeganiu.
 • Pisemnego (email, sms, notatka) powiadomienia nauczyciela o nieobecności lub spóźnieniu dziecka/dzieci.
 • Terminowego regulowania opłat trymestralnych . Brak terminowej wpłaty uniemożliwia udział dziecka/dzieci w zajęciach szkolnych. Nieobecność dziecka w szkole z powodu choroby, wyjazdu, zakazu dyscyplinarnego itp. nie jest podstawą do domagania się zwrotu wpłaty za szkołę.

11. Od rodziców/opiekunów oczekuje się:

 • Regularnego przyprowadzania dzieci do szkoły.
 • Systematycznego sprawdzania postępów dzieci w nauce poprzez konktakt z nauczycielem, uczestnictwo w wywiadówkach szkolnych
 • Pomagania dzieciom w odrabianiu zadań domowych.
 • Umożliwienia dzieciom udziału w imprezach szkolnych. Pomoc rodziców w imprezach szkolnych jest mile widziana.

12. Wszelkie koszty szkód spowodowanych przez ucznia będą ponoszone przez jego rodziców/opiekunów.

13. Dyrekcja szkoły i zarząd PECIK cic nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez dzieci do szkoły np. przybory szkolne, zabawki, ubrania, urządzenia elektroniczne, biżuteria itp. Rodzice powinni sprawdzać przy odbiorze dzieci, czy zabrały  one ze szkoły wszystkie swoje rzeczy.

14. Procedury Child Protection oraz składania skarg wraz z rejestrem skarg są w sekretariacie szkolnym oraz na stronie szkoły.